Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą jako Dawid Kruszyński Usługi Weterynaryjne z siedzibą w Piasecznie przy ul. Strusiej 8/17, NIP: 6662126861, REGON: 388924083 (dalej: Administrator).

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zbierane i przetwarzane są informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) oraz podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, w tym z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie KruVet.com/kontakt (imię i nazwisko, adres email).

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane zbierane i przetwarzane są w ramach świadczonych usług weterynaryjnych, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej wynikającej z diagnozowania i leczenia chorób zwierząt, działań profilaktycznych i kosmetycznych, a także z realizacji przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne).

Dane przekazane przez Państwa podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, w tym z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie KruVet.com/kontakt, przetwarzane są w zakresie wymaganym do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

Zebrane dane osobowe nie są wykorzystywanie do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Realizacji umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane mogą zostać udostępnione:

 • Osobom zatrudnionym przez nas na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniający ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa
 • Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym)
 • Podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizującym usługi księgowe, podatkowe i prawne, podmiotom realizującym zlecone badania laboratoryjne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych

Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o przysługujących prawach

Przysługuje Państwu prawo:

 • Dostępu do swoich danych
 • Aktualizacji swoich danych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych, skutkującego usunięciem ich po ustaniu roszczeń, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych
 • Przeniesienia swoich danych w celu przekazania innemu administratorowi danych
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możliwy jest korespondencyjnie pod adresem:
Przychodnia weterynaryjna KruVet, ul. Strusia 8/17, 05-500 Piaseczno lub poprzez e-mail: ado@kruvet.com.

KruVet - Przychodnia weterynaryjna Piaseczno

Wybierz KruVet i zadbaj o zdrowie swojego zwierzaka!

Skontaktuj się z nami

ul. Strusia 8/17, 05-500 Piaseczno

Zapraszamy w godzinach

Pon-Pt:Sobota:Niedziela:
9:00 - 21:0010:00 - 20:0011:00 - 13:00
© 2023 by Kruvet - Przychodnia weterynaryjna|Realizacja: Michał Stokowski
Polityka Prywatności